شرکت بـی. اچ. تـی الکتريک کنترل مکانيک آلمان
BHT Electric Control Mechanic GmbH & Co. KG


Hansaring 61, 50670 Köln / Germany :آدرس
تلفــن: 7907 1685 221 0049
فکس: 6379 1685 221 0049
BHT@BHT-Online.de :پست الکترونیک

مدير عامل: آقای مهندس ساسان طوسی
DE 180 758 331 :شماره مالياتی
HRA 13357 & HRB 26389 :(شماره ثبت بازرگانی (با مسئوليت محدود


اعلامیه سلب مسئولیت
اين تنها وب سايت رسمی شرکت بی .اچ .تی الکتريک کنترل مکانيک آلمان در اينترنت بوده و هيچگونه مسئوليتی در قبال سايتهايی با نام های مشابه نخواهيم داشت. ضمناً با وجود کنترل دقیق وب سايت هیچ مسئولیتی در قبال محتوای لینکهای خارجی نمی پذیریم. برای محتوای صفحات پیونددار اپراتورهای آن مسئول می باشند


تماس سریع با ما

BHT شرکت
الکتريک کنترل مکانيک آلمان

BHT Electric Control Mechanic GmbH & Co.KG

:آدرس
Hansaring 61
50670 Köln, Germany

تلـفـن: 7907 1685 221 0049
فکس: 6379 1685 221 0049
:پست الکترونیک
BHT@BHT-Online.de


:ايران/ تهران
تلــفن: 021/22288457
فکس: 021/22817374ارسال درخواست و استعلام قيمت

:در سايت پاور تکنولوژی BHT

اعلامیه سلب مسئولیت
اين وب سايت تنها سايت رسمی شرکت بی اچ تی آلمان در اينترنت بوده و ماهيچگونه مسئوليتی در قبال سايتهايی با نام های مشابه نخواهيم داشت